Disclaimer

De website waarvan deze "Disclaimer" deel uitmaakt is een initiatief van - en wordt beheerd door - de statutair te Dordrecht (feitelijk adres: Nijverheidsweg 41, 3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht) gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vereenigde Hollandsche Compagnie B.V. (hierna: VHC), ingeschreven in het handelsregister beheerd door de Kamer van Koophandel voor Rotterdam onder nummer 23091241.

VHC is een joint-venture / samenwerkingsverband van meerdere horeca- groothandels.

Inleiding

In 2011 is er een nieuwe Europese verordening in werking getreden: Verordening (EU) Nr. 1169/2011 van Het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011, betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten. Doel en strekking van die verordening is om door middel van verplicht te verstrekken voedselinformatie consumenten in staat te stellen een levensmiddel te identificeren en er passend gebruik van te maken, en keuzes te maken volgens hun individuele voedingsbehoeften.

Het voornaamste middel voor de verstrekking van die informatie is het verpakkings-etiket. Leveranciers/producenten van levensmiddelen dienen ingrediënten - en allergenen - die bij de productie of bereiding zijn gebruikt of waarvan zich sporen in het levensmiddel kunnen bevinden, uitdrukkelijk in de etiketinformatie te vermelden; de verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid en kwaliteit van die (etiket)informatie ligt bij de exploitant van het levensmiddelenbedrijf onder wiens naam of handelsnaam het levensmiddel in de handel wordt gebracht, en bij invoer van producten van buiten de EU bij degene die het product invoert.

Op basis van de verordening gelden er ook regels bij verkoop op afstand van levensmiddelen en bij verkoop van niet (voor)verpakte levensmiddelen - zoals in de horeca - voor het ter beschikking hebben en stellen van de belangrijkste voedsel- en allergeneninformatie aan consumenten. In zijn algemeenheid dient de informatie beschikbaar te zijn voordat de aankoop plaatsvindt, teneinde de consument in staat te stellen om in zijn keuzes met die informatie rekening te houden.

Datapool

Vooralsnog bestaat er noch in Nederland, noch binnen Europa een verplichte centrale registratie of data depot met betrekking tot voedselinformatie waar Leveranciers / producenten van levensmiddelen hun etiketinformatie kunnen deponeren en ten behoeve van consumenten (kosteloos) digitaal ter beschikking kunnen stellen.

Er bestaan terzake wel goede initiatieven van bijvoorbeeld GS1 Data Source en PS in Foodservice B.V., maar deponering van de voedselinformatie aldaar is niet verplicht en de gedeponeerde data zijn niet steeds vrijelijk en kosteloos toegankelijk voor consumenten of bedrijven.


Zolang die situatie bestaat willen VHC en de bij haar aangesloten groothandels - ofschoon zij zelf niet rechtstreeks aan consumenten leveren - met deze website hun afnemers:

 1. voorafgaand aan aankoop / bestelling de mogelijkheid bieden om kennis te nemen van beschikbare voedselinformatie met betrekking tot de vanuit VHC en de bij haar aangesloten groothandels aangeboden producten;

 2. een service bieden met betrekking tot de eigen informatieverplichting van die afnemers jegens consumenten door de beschikbare voedselinformatie met betrekking tot diezelfde producten verzameld en doorzoekbaar aan te bieden.

De in dat kader door VHC gerealiseerde data-pool op deze website wordt hoofdzakelijk gevoed en actueel gehouden door rechtstreekse en geautomatiseerde overname van de bij respectievelijk GS1 Data Source en PS in Foodservice B.V. geregistreerde data en mutaties daarvan, aangevuld met eigen opgaves van die toeleveranciers die niet bij één van die genoemde datapools zijn aangesloten. Separate Allergenen-declaraties worden ook één op één overgenomen; bij ontbreken van zo'n separate declaratie wordt de ingrediënten-declaratie automatisch geanalyseerd op allergenen en wordt op basis daarvan een separate Allergenen declaratie gegenereerd.

Teneinde de samenstelling en integriteit van de data pool bij VHC zoveel mogelijk te waarborgen wordt grote zorgvuldigheid betracht in de procedures die tot de gepubliceerde data leiden, waarbij in diverse fases - zowel bij VHC, als bij de datapools waaraan zij data ontleend - door middel van steekproeven - de overeenkomst van de gepubliceerde data met de door de verantwoordelijke producent / leverancier verstrekte etiket-informatie wordt gecontroleerd. VHC kan er echter niet voor instaan dat er geen enkele fout of afwijking in haar datapool kan staan..

Om die reden wijst VHC erop dat te allen tijde de etiketinformatie van de producent / leverancier op het daadwerkelijk geleverde product doorslaggevend is. VHC verzoekt de gebruiker van deze website bij twijfel omtrent de juistheid van op deze website gepubliceerde data / c.q. bij geconstateerde verschillen met etiketinformatie direct contact met VHC op te nemen per email: allergenen@vhc.nl. Iedere medewerking aan de kwaliteit van de data pool op deze website wordt op prijs gesteld.

Aansprakelijkheidsbeperking

 1. Toepasselijkheid

  1. De onderstaande aansprakelijkheidsbeperking is van toepassing op ieder gebruik van deze website (= het opvragen en gebruiken van productinformatie en daaraan gerelateerde informatie uit de door VHC beheerde datapool via deze website).

  2. Een ieder die van deze website aldus gebruik maakt wordt hierna aangeduid met: "Gebruiker".

 1. Aansprakelijkheid

  1. VHC sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele schade van Gebruiker en /of derden - hoe dan ook ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van deze website (zoals in art. 1.1 hierboven omschreven) behoudens voor zover deze schade is veroorzaakt als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van VHC of haar leidinggevend personeel. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt voor directe en/of indirecte schade, inclusief, maar niet beperkt tot, verlies van gegevens, commercieel verlies, verlies van opdrachten, negatieve invloed op winstgevendheid, verlies van klanten, schade aan het merkimago, of verlies van kansen.

  2. Meer in het bijzonder zal VHC in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade van Gebruiker en/of derden dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

   a) het - al dan niet tijdelijk - niet beschikbaar zijn van de website of van de via de website toegankelijke data-pool;

   b) het feit dat de voedselinformatie in de Databank onverhoopt onjuist, onvolledig of niet actueel zou zijn ten opzichte van de etiketinformatie van de daarvoor verantwoordelijke leverancier / producent;

   c) het feit dat de etiketinformatie van de daarvoor verantwoordelijke leverancier / producent onjuist of onvolledig zou zijn.

   d) onrechtmatig gebruik of manipulatie (hacking) van de website of van de via de website toegankelijke data-pool door de Gebruiker en/of een derde;

   e) handelen van derden, waaronder begrepen door VHC ingeschakelde hulppersonen.

   f) onoordeelkundig gebruik door Gebruiker van de website of van de via de website toegankelijke data-pool.

  1. De Gebruiker vrijwaart VHC uitdrukkelijk van eventuele aanspraken van afnemers van de Gebruiker, voortvloeiend uit het gebruik van de website of van de via de website toegankelijke data-pool.

  2. Indien ondanks het voorgaande toch sprake mocht zijn van enige aansprakelijkheid van VHC, is deze in alle gevallen beperkt tot een maximum van EUR 5.000 per geval. Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij voor directe, hetzij voor indirecte schade, kosten en rente, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

  3. Alle adviezen, gegevens, en gebruiksaanwijzingen met betrekking tot het gebruik van de website of van de via de website toegankelijke data-pool worden door VHC naar beste vermogen verstrekt, doch zijn geheel vrijblijvend, zonder dat hieruit enige aansprakelijkheid voor VHC uit voortvloeit.

  4. Het beroep op de voorgaande leden van dit artikel komt een ieder werkzaam bij VHC toe, evenals aan door VHC ingeschakelde hulppersonen.

 1. Diversen

  1. VHC is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking deze website of de via de website toegankelijke data-pool en aanverwante systemen (al dan niet tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud, de aanpassing en/of de verbetering van de systemen van deze de website of van de via de website toegankelijke data-pool.

  2. VHC behoudt zich ook het recht voor om deze disclaimer van tijd tot tijd aan te passen / te wijzigen. Door gebruikmaking van de website of van de via de website toegankelijke data-pool na aanpassing verklaart de Gebruiker de aangepaste disclaimer te accepteren.